Haul Pahlawan Badar

🌟 17 Ramadhan – Haul Ahlul Badr

“Semoga kita semua bersama Ahlul Badr, Amin.
Mencintai & dicintai Imam Ahlul Badr, Sayyidina Muhammad ﷺ.”
– Sulthanul Qulub Habibana Munzir bin Fuad al-Musawa رحمه الله
___________

Nama-Nama Para Pejuang Perang Badr adalah sebagai berikut :

1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah ﷺ.
2. Abu Bakar as-Shiddiq رضي الله عنه
3. Umar bin al-Khattab رضي الله عنه
4. Utsman bin Affan رضي الله عنه
5. Ali bin Abu Tholib رضي الله عنه
6. Talhah bin ‘Ubaidillah رضي الله عنه
7. Bilal bin Rabbah رضي الله عنه
8. Hamzah bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
9. Abdullah bin Jahsyi رضي الله عنه
10. Al-Zubair bin al-Awwam رضي الله عنه
11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim رضي الله عنه
12. Abdur Rahman bin ‘Auf رضي الله عنه
13. Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه
14. Sa’ad bin Abi Waqqas رضي الله عنه
15. Abu Kabsyah al-Faris رضي الله عنه
16. Anasah al-Habsyi رضي الله عنه
17. Zaid bin Harithah al-Kalbi رضي الله عنه
18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi رضي الله عنه
19. Abu Marthad al-Ghanawi رضي الله عنه
20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah رضي الله عنه
25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) رضي الله عنه
26. Salim (maula Abu Huzaifah) رضي الله عنه
27. Sinan bin Muhsin رضي الله عنه
28. ‘Ukasyah bin Muhsin رضي الله عنه
29. Sinan bin Abi Sinan رضي الله عنه
30. Abu Sinan bin Muhsin رضي الله عنه
31. Syuja’ bin Wahab رضي الله عنه
32. ‘Utbah bin Wahab رضي الله عنه
33. Yazid bin Ruqais رضي الله عنه
34. Muhriz bin Nadhlah رضي الله عنه
35. Rabi’ah bin Aksam رضي الله عنه
36. Thaqfu bin Amir رضي الله عنه
37. Malik bin Amir رضي الله عنه
38. Mudlij bin Amir رضي الله عنه
39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i رضي الله عنه
40. ‘Utbah bin Ghazwan رضي الله عنه
41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) رضي الله عنه
42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi رضي الله عنه
43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) رضي الله عنه
44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah رضي الله عنه
45. Umair bin Abi Waqqas رضي الله عنه
46. Al-Miqdad bin ‘Amru رضي الله عنه
47. Mas’ud bin Rabi’ah رضي الله عنه
48. Zus Syimalain Amru bin Amru رضي الله عنه
49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi رضي الله عنه
50. Amir bin Fuhairah رضي الله عنه
51. Suhaib bin Sinan رضي الله عنه
52. Abu Salamah bin Abdul Asad رضي الله عنه
53. Syammas bin Uthman رضي الله عنه
54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam رضي الله عنه
55. Ammar bin Yasir رضي الله عنه
56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i رضي الله عنه
57. Zaid bin al-Khattab رضي الله عنه
58. Amru bin Suraqah رضي الله عنه
59. Abdullah bin Suraqah رضي الله عنه
60. Sa’id bin Zaid bin Amru رضي الله عنه
61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) رضي الله عنه
62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi رضي الله عنه
63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli رضي الله عنه
64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli رضي الله عنه
65. Amir bin Rabi’ah رضي الله عنه
66. Amir bin al-Bukair رضي الله عنه
67. Aqil bin al-Bukair رضي الله عنه
68. Khalid bin al-Bukair رضي الله عنه
69. Iyas bin al-Bukair رضي الله عنه
70. Uthman bin Maz’un رضي الله عنه
71. Qudamah bin Maz’un رضي الله عنه
72. Abdullah bin Maz’un رضي الله عنه
73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un رضي الله عنه
74. Ma’mar bin al-Harith رضي الله عنه
75. Khunais bin Huzafah رضي الله عنه
76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm رضي الله عنه
77. Abdullah bin Makhramah رضي الله عنه
78. Abdullah bin Suhail bin Amru رضي الله عنه
79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah رضي الله عنه
80. Hatib bin Amru رضي الله عنه
81. Umair bin Auf رضي الله عنه
82. Sa’ad bin Khaulah رضي الله عنه
83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah رضي الله عنه
84. Amru bin al-Harith رضي الله عنه
85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah رضي الله عنه
86. Safwan bin Wahab رضي الله عنه
87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah رضي الله عنه
88. Sa’ad bin Muaz رضي الله عنه
89. Amru bin Muaz رضي الله عنه
90. Al-Harith bin Aus رضي الله عنه
91. Al-Harith bin Anas رضي الله عنه
92. Sa’ad bin Zaid bin Malik رضي الله عنه
93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi رضي الله عنه
94. ‘Ubbad bin Waqsyi رضي الله عنه
95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi رضي الله عنه
96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz رضي الله عنه
97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi رضي الله عنه
98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj رضي الله عنه
99. Salamah bin Aslam bin Harisy رضي الله عنه
100. Abul Haitham bin al-Tayyihan رضي الله عنه
101. ‘Ubaid bin Tayyihan رضي الله عنه
102. Abdullah bin Sahl رضي الله عنه
103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid رضي الله عنه
104. Ubaid bin Aus رضي الله عنه
105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd رضي الله عنه
106. Mu’attib bin ‘Ubaid رضي الله عنه
107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi رضي الله عنه
108. Mas’ud bin Sa’ad رضي الله عنه
109. Abu Absi Jabr bin Amru رضي الله عنه
110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi رضي الله عنه
111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah رضي الله عنه
112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail رضي الله عنه
113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid رضي الله عنه
114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar رضي الله عنه
115. Sahl bin Hunaif bin Wahib رضي الله عنه
116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir رضي الله عنه
117. Mubasyir bin Abdul Munzir رضي الله عنه
118. Rifa’ah bin Abdul Munzir رضي الله عنه
119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man رضي الله عنه
120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy رضي الله عنه
121. Rafi’ bin Anjadah رضي الله عنه
122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid رضي الله عنه
123. Tha’labah bin Hatib رضي الله عنه
124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah رضي الله عنه
125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi رضي الله عنه
126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi رضي الله عنه
127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi رضي الله عنه
128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi رضي الله عنه
129. Asim bin Adi al-Ba’lawi رضي الله عنه
130. Jubr bin ‘Atik رضي الله عنه
131. Malik bin Numailah al-Muzani رضي الله عنه
132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi رضي الله عنه
133. Abdullah bin Jubair رضي الله عنه
134. Asim bin Qais bin Thabit رضي الله عنه
135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man رضي الله عنه
136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man رضي الله عنه
137. Salim bin Amir bin Thabit رضي الله عنه
138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah رضي الله عنه
139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man رضي الله عنه
140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah رضي الله عنه
141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah رضي الله عنه
142. Sa’ad bin Khaithamah رضي الله عنه
143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah رضي الله عنه
144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) رضي الله عنه
145. Al-Harith bin Arfajah رضي الله عنه
146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair رضي الله عنه
147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru رضي الله عنه
148. Abdullah bin Rawahah رضي الله عنه
149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah رضي الله عنه
150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah رضي الله عنه
151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah رضي الله عنه
152. Subai bin Qais bin ‘Isyah رضي الله عنه
153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah رضي الله عنه
154. Abdullah bin Abbas رضي الله عنه
155. Yazid bin al-Harith bin Qais رضي الله عنه
156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah رضي الله عنه
157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah رضي الله عنه
158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah رضي الله عنه
159. Sufyan bin Bisyr bin Amru رضي الله عنه
160. Tamim bin Ya’ar bin Qais رضي الله عنه
161. Abdullah bin Umair رضي الله عنه
162. Zaid bin al-Marini bin Qais رضي الله عنه
163. Abdullah bin ‘Urfutah رضي الله عنه
164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais رضي الله عنه
165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai رضي الله عنه
166. Aus bin Khauli bin Abdullah رضي الله عنه
167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru رضي الله عنه
168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah رضي الله عنه
169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid رضي الله عنه
170. Amir bin Salamah رضي الله عنه
171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad رضي الله عنه
172. Amir bin al-Bukair رضي الله عنه
173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah رضي الله عنه
174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan رضي الله عنه
175. ‘Ubadah bin al-Somit رضي الله عنه
176. Aus bin al-Somit رضي الله عنه
177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah رضي الله عنه
178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus رضي الله عنه
179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah رضي الله عنه
180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam رضي الله عنه
181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam رضي الله عنه
182. Amru bin Iyas رضي الله عنه
183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru رضي الله عنه
184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy رضي الله عنه
185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah رضي الله عنه
186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah رضي الله عنه
187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid رضي الله عنه
188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah رضي الله عنه
189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais رضي الله عنه
190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah رضي الله عنه
191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan رضي الله عنه
192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus رضي الله عنه
193. Ka’ab bin Humar al-Juhani رضي الله عنه
194. Dhamrah bin Amru رضي الله عنه
195. Ziyad bin Amru رضي الله عنه
196. Basbas bin Amru رضي الله عنه
197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi رضي الله عنه
198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru رضي الله عنه
199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh رضي الله عنه
200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh رضي الله عنه
201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) رضي الله عنه
202. Abdullah bin Amru bin Haram رضي الله عنه
203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه
204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه
205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه
206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid رضي الله عنه
207. Hubaib bin Aswad رضي الله عنه
208. Thabit bin al-Jiz’i رضي الله عنه
209. Umair bin al-Harith bin Labdah رضي الله عنه
210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur رضي الله عنه
211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ رضي الله عنه
212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ رضي الله عنه
213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais رضي الله عنه
214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr رضي الله عنه
215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr رضي الله عنه
216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i رضي الله عنه
217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i رضي الله عنه
218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr رضي الله عنه
219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr رضي الله عنه
220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah رضي الله عنه
221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid رضي الله عنه
222. Sawad bin Razni bin Zaid رضي الله عنه
223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram رضي الله عنه
224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram رضي الله عنه
225. Abdullah bin Abdi Manaf رضي الله عنه
226. Jabir bin Abdullah bin Riab رضي الله عنه
227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man رضي الله عنه
228. An-Nu’man bin Yasar رضي الله عنه
229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir رضي الله عنه
230. Qutbah bin Amir bin Hadidah رضي الله عنه
231. Sulaim bin Amru bin Hadidah رضي الله عنه
232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) رضي الله عنه
233. Abbas bin Amir bin Adi رضي الله عنه
234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad رضي الله عنه
235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais رضي الله عنه
236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah رضي الله عنه
237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus رضي الله عنه
238. Qais bin Mihshan bin Khalid رضي الله عنه
239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid رضي الله عنه
240. Jubair bin Iyas bin Khalid رضي الله عنه
241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman رضي الله عنه
242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah رضي الله عنه
243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid رضي الله عنه
244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih رضي الله عنه
245. Al-Fakih bin Bisyr رضي الله عنه
246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah رضي الله عنه
247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه
248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه
249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه
250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan رضي الله عنه
251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan رضي الله عنه
252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan رضي الله عنه
253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah رضي الله عنه
254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan رضي الله عنه
255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid رضي الله عنه
256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir رضي الله عنه
257. Khalifah bin Adi bin Amru رضي الله عنه
258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan رضي الله عنه
259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari رضي الله عنه
260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man رضي الله عنه
261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid رضي الله عنه
262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza رضي الله عنه
263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru رضي الله عنه
264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani رضي الله عنه
265. Mas’ud bin Aus bin Zaid رضي الله عنه
266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid رضي الله عنه
267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid رضي الله عنه
268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه
269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه
270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه
271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah رضي الله عنه
272. Abdullah bin Qais bin Khalid رضي الله عنه
273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani رضي الله عنه
274. Ishmah al-Asyja’i رضي الله عنه
275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi رضي الله عنه
276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man رضي الله عنه
277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan رضي الله عنه
278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru رضي الله عنه
279. Ubai bin Ka’ab bin Qais رضي الله عنه
280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais رضي الله عنه
281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram رضي الله عنه
282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit رضي الله عنه
283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl رضي الله عنه
284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit رضي الله عنه
285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith رضي الله عنه
286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi رضي الله عنه
287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik رضي الله عنه
288. Abu Salit bin Usairah bin Amru رضي الله عنه
289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik رضي الله عنه
290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid رضي الله عنه
291. Muhriz bin Amir bin Malik رضي الله عنه
292. Sawad bin Ghaziyyah رضي الله عنه
293. Abu Zaid Qais bin Sakan رضي الله عنه
294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim رضي الله عنه
295. Sulaim bin Milhan رضي الله عنه
296. Haram bin Milhan رضي الله عنه
297. Qais bin Abi Sha’sha’ah رضي الله عنه
298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru رضي الله عنه
299. ‘Ishmah al-Asadi رضي الله عنه
300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik رضي الله عنه
301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah رضي الله عنه
302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah رضي الله عنه
303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud رضي الله عنه
304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru رضي الله عنه
305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah رضي الله عنه
306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud رضي الله عنه
307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal رضي الله عنه
308. Ka’ab bin Zaid bin Qais رضي الله عنه
309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi رضي الله عنه
310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan رضي الله عنه
311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah رضي الله عنه
312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj رضي الله عنه
313. Oleh bin Syuqrat رضي الله عنه (khadam Nabi ﷺ )

Ya ALLOH…. himpunkanlah kami bersama mereka di akhirat kelak. Amin. Bisirril fatihah.
________

Syair Jaliyat al-Kadr, di mana nama-nama kesemua sahabat Nabi ﷺ yang hadir dalam Pertempuran Badr disebutkan :

Text 💌 http://muwasala.org/wp-content/uploads/2014/07/Jaliyat-al-Kadr-Web-Release.pdf

Asyhadu alla ilaha illALLAOH nastaghfirulloh nas alukal jannata wa na’udzu bika minan naar. ALLAOHumma Shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala Aalihi waShahbihi waSallim. JazaALLAHu ‘anna Sayyidina Muhammadan ﷺ maa huwa ahluh 💚

Madad Abuya

*Pertolongan Abuya di Laut Watu Ulo, Jember 2016*

Mengenang Fakhrul Hijaz, Al-Muhaddits Prof. DR. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliky. Haul ke 14.

Dalam tulisan-tulisan kami sebelumnya, sudah kami tulis tentang Manaqib (sejarah hidup) beliau, Akhlaq beliau, dakwah beliau dan fikroh-fikroh beliau. Kali ini kami akan menulis tentang karomah Madad (pertolongan) Abuya yang terjadi kepada kami Santri Ma’had Nurul Haromain, Pujon.

Bukan berniat mengkultuskan, ataupun menjadikan Abuya sebagai Syarik Lillah. Haasya-Wakallaa. Sebagaimana yg dituduhkan oleh sebagian kelompok yang merasa dirinya sebagai penjaga Sunnah, yg sering menyembunyikan Hadits maupun kisah Salaf tentang Washilah. Subhanallohi ‘amma yashifun.

Peristiwa yang kami rasakan ini menjadikan kami semakin yakin atas Firman Alloh
(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [Surat Ali ‘Imran 169]
Bahwa mereka hidup disisi Alloh, dan mereka dapat pergi kemanapun. Sebagaimana Sayyidina Ja’far At-Thoyyar, yang ketika telah wafat, Baginda sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Baginda menjawab Salam padahal tidak ada seorangpun yg datang mengucapkan salam, para sahabatpun bertanya-tanya, Baginda menjelaskan “ini, Jakfar bersama sekelompok Malaikat datang kepadaku untuk bertemu denganku dan mengucapkan salam kepadaku”.

Dan juga menambahi keyakinan kami atas benarnya washilah dengan hamba-hamba Alloh yang Sholeh, terutama dari kalangan Ahlu Baiti Rosulillah saw., sebagaimana Sayyidina Umar saat kekeringan melanda Madinah beliau berdo’a dengan bertawassul kepada Baginda Nabi saw dan Sayyidina Abbas “Ya Alloh, sungguh kami dulu bertawasul kepada-Mu dengan Nabi-Mu, maka Kau turunkan hujan pada kami. Dan sekarang sungguh kami bertawassul pula kepada-Mu dengan paman Nabi-Mu, maka hujanilah kami”. أخرجه البخارى

Baginda Rosulillah saw sendiripun mengajarkan kepada kita ketika kita sedang tersesat di suatu tempat dan tidak mendapati seorangpun, sedangkan kita membutuhkan pertolongan, maka katakan “Ya ‘Ibadalloh…a’inuny (Wahai Hamba Alloh…tolonglah daku!”. Lanjut Baginda “maka sungguh Alloh memiliki hamba-hamba yg kita tidak melihat mereka”. رواه الطبراني

Dan inilah kisah kami, saat ombak Laut Watu Ulo menghempaskan kami dan menarik kami ke tengah laut lalu kamipun memanggil “Abuyaaaaaa”, karena beliau adalah Hamba Alloh yang sholih, yang memiliki derajat disisi Alloh, seorang yang ‘alim dan senang membantu, terlebih lagi beliau merupakan keturunan Baginda Rosulillah saw yang sering berjumpa dengan Sang Baginda Yaqhodotan wa Manaman.
—————————————-

Saat itu, kami (Santri Pujon) sedang melaksanakan Rihlah tahunan yang biasa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah sore setelah Sholat Ied dan Menyembelih Qurban. Sudah menjadi adat kalau dihari itu rambut kepala kami harus dicukur gundul pelontos, tafa’ulan dengan Jama’ah Haji yg juga sedang Tahallul.

Ketika kami berangkat, tidak seperti biasanya, Abina KH. Ihya’ Ulumiddin mengutus kami semua untuk membawa Al-Qur’an dan minimal baca 1 Juz. Mungkin ini juga sebagai tolak balak yg akan terjadi pada kami.

Ringkas cerita, setelah kami singgah dibeberapa tempat untuk rihlah maupun ilqo’ (latihan khithobah bagi santri baru ditempat umum), sampailah kami di Laut Watu Ulo, Jember.

Laut itu memang sangat terkenal ganas, tidak diperkenankan mandi dilaut tersebut, memang ada penjaga yg mengawasi agar tidak ada yg mandi, bahkan beberapa hari sebelumnya, sudah ada korban 3 orang meninggal diterkam Ombak. Tapi kami tidak mengetahui hal ini kecuali setelah kejadian ini terjadi.

Saat itu kami para santri memang hanya bermain bola dan santai di tepian laut sehingga penjaga tidak terlalu khawatir dan kemudian ditinggal pergi oleh penjaga. Setelah kami puas bermain, barulah kami mulai mencebur ke lautan, tidak semua mencebur, hanya sebagian saja. Saat mencebur, saya melihat beberapa teman kembali ketepian. Mereka bilang kalau ombaknya narik (cerita setelah kejadian).

Saya dan beberapa teman lain tidak menghiraukan, kami terus saja mencebur, dan seperti biasa, kalau berada di laut kami bersama-sama berpegangan tangan lalu membuat lingkaran dan membaca Dzikir Jama’i. Waktu itu saya sekelompok bersama akhi Dopex Contri Muhammad Nur Izzat Beb Darul Hasany Issdad Aiizdt Al’aufa dan beb Ali Muhdor. Ombak pertama datang, kami melawan dan merasa kurang serrru. Kami tidak merasakan kalau ombak ini menarik. Kamipun terus ketengah sampai batas leher kami…dengan terus berpegangan tangan sambil membaca Dzikir Jama’i.

Dan akhirnya…..Ombak besarpun datang lalu menghempaskan kami semua, serta mengombang-ambingkan kami, menarik kami ke tengah lautan. Sungguh saya tidak bisa berenang 😂, saya kewalahan menghadapi ombak, awalnya saya masih sempat dengar akhi Dopex (Qodir) teriak “Alawi Alawi” maksudnya tolong alawi dia gk bisa renang. Sayapun didorong dan ditarik oleh akhi Qodir dan Izzat, tapi lagi-lagi ombak besar datang menghempaskan dan semakin menarik kita semua ketengah lautan. Berkali-kali kami berusaha tapi ombak semakin dahsyat menghempaskan dan menarik kami. Sampai akhirnya kami semua menyerah, air laut sudah masuk mulut dan hidung kami banyak sekali .

Sedangkan ditepi laut teman-teman yg lain dan warga setempat hanya bisa teriak-teriak, tim sarpun tidak ada yg berani turun, biasanya mereka melemparkan tali agar dipegang lalu ditarik, tapi ini terlalu jauh. Bahkan beberapa warga bilang “duh mas, udah gk bisa selamet itu, sudah terlalu jauh, kemarin sudah ada yg meninggal seperti itu”. Suasanapun semakin mencekam.

Akhi Qodir dan Izzat tidak lagi saya rasakan tarikan dan dorongan mereka. Saat itulah, saya merasa sudah lemah dan menyerah, dan dihati sempat krentek “Ya Alloh, masak barusan buya (ayah saya) meninggal dan sekarang saya?, kasihan umi”. Sebab Ombak terus datang menghempaskan dan menarik kami. Lalu tiba-tiba teringat Madad Abuya Sayyid Muhammad dan langsung teriak “Abuyaaaaa…” dengan nada yg sudah sangat lemah. Kemudian disambut oleh beb Hilmi, akhi Qodir dan Izzat saling menyahut “Abuyaa…Abuyaa…”

Wallohi!, setelah teriakan itu Laut langsung tenang, tak lagi ada ombak, dan tiba-tiba kaki saya merasakan dasar lautan, lalu berjalan dengan entengnya ke tepi lautan, padahal awalnya kaki udh gk nyampek, begitupun teman-teman yang lain. Tanpa ada yang membantu menarik maupun mendorong.

Wal hasil, Alhamdulillah, kita semua selamat dari ganasnya ombak Watu Ulo. Walau ada 2 teman yg memang jaraknya terpental sangat jauh sekali, tapi bi’aunillah mereka semua selamat, walau sempat dirawat dipuskesmas.

Inilah Madad Abuya, seorang Sholih, kekasih Alloh, yang sangat kuat hubungannya dengan kakek buyut beliau, Baginda Rosulillah Muhammad saw yang memberikan pertolongan kepada para Muhibbin yang selalu bertawassul kepada beliau, walaupun sebetulnya kami tidak pernah bertemu beliau secara langsung. Pun kami hanyalah santri dari anak murid beliau. Hanya mendengar kisah-kisah beliau, mengaji kitab-kitab karangan beliau, dan mendengarkan rekaman Qoshoid serta Ngaji beliau. Wallohul Musta’an.
———————————

Kisah lain,
Saya sendiri pernah mengalami suatu permasalahan yg membuat hati saya hancur, fikiran kacau, mangkel, tapi tidak henti-hentinya saya berdzikir, bersholawat dan berziaroh ke Makam-makam Awliya’illah. Sehingga disaat yg hampir membuat saya putus asa, tak tahu lagi apa yg harus saya lakukan, saya terkantuk dengan mendengarkan Rekaman suara Qoshidah Bahluliyah yg dilantunkan Abuya.

Ketika saya sudah tertidur, tiba-tiba saya bermimpi sedang satu majlis bersama Abuya Muhammad, dan beliau sedang melantunkan Qoshidah Bahluliyah, lalu saya diberi Mic disuruh ikut melantunkan. Diantara baitnya:
يا قلبي ثق بالله – فهو المعطى المانع
وارض بقضاء الله – إنك لله راجع
سلم تسلم واعلم – أن المقضي كائن

Wahai hati, percalah kpd Alloh-Dialah yang memberi dan mencegah.
Ridholah dengan keputusan Alloh- Sungguh kau akan kempali pada-Nya.
Tunduk-pasralah, maka kau akan selamat. Dan ketahuilah – apa yg ditetapkan pasti terjadi.

Sungguh hal ini menguatkan hati saya. Lalu mimpi itu berlanjut pindah ke tempat lain, dimana Abuya duduk santai dikursi sambil tiduran miring, dan saya tepat dihadapan beliau, sedang dibelakang banyak sekali manusia. Lalu beliau melantunkan Qoshidah Imam Haddad, Ala Yalloh bi Nadhroh…

أَلاَ يَا الله بِنَظْرَة مِنَ الْعَيْنِ الرَّحِيْمـَة
Ya Alloh ! pandanglah daku dengan pandangan kasih sayang
تُدَاوِي كُلَّ مَا بِي مِنْ أَمْرَاضٍ سَقِيْمَة
Yang dapat menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada padaku
أَلاَ ياَ صَاحِ يا صَاحِ لاَ تَجْزَعْ وتَضْجَرْ
Wahai kawanku! Wahai kawanku! Janganlah engkau mengeluh dan jangan gelisah
وسَلِّمْ لِلْمَقَادِيْـر كَيْ تُحْمَدْ وتُؤْجـَرْ
Serahkanlah pada takdir agar engkau dipuji dan di beri pahala
وَكُـنْ رَاضِي بِمَا قَدَّرَ المَوْلَى ودَبَّـر
Dan jadilah hamba yang ridho atas apa yang telah di takdirkan Alloh, dan diatur-Nya
وَلاَ تَسْخَطْ قَضَا اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ اْلأَكْبَر
Dan janganlah engkau benci akan takdir Alloh Robb Arsy yang Maha Besar
وَكُنْ صَابِرْا وَشَاكِرْا
Jadilah engkau orang yang bersabar dan bersyukur
تَكُنْ فَائِزْا وَظَافِـرْا
Maka engkau akan menjadi orang yang berjaya dan menang.

Pas di bait وَكُنْ صَابِرْا وَشَاكِرْا dan تَكُنْ فَائِزْا وَظَافِـرْا mata beliau menatap mata saya, dan seolah memberi semua jawaban atas berbagai masalah yg saya hadapi, ketika itu pula saya faham dan tangisanpun pecah sampai saya terbangun dan mata serta pipi saya sudah basah semua.

Setelah bangun, ada sebuah ketenangan dihati saya, adem fikiran saya, dan seolah tak lagi ada beban. Sayapun senyam-senyum sendiri. Padahal ujian yg saya hadapi masih tetap ada, dan justru semakin berat. Tapi hati tenang seolah tidak ada ujian. Bahkan terkadang nantang “gak ada yg lebih berat lagi ta?”. Sampai pada akhirnya datanglah ujian kenikmatan. Lahawla wala Quwwata illa Billah.

Inilah kisah-kisah yg kami alami bersama Abuya Sayyid Muhammad. Tulisan ini dibuat agar kita para Muhibbin semakin kuat ikatannya dengan beliau, sehingga mendapat Madad dari beliau, terutama mendapat Madad agar dapat meneladani beliau dalam menggapai Ridho Alloh dan Rosululloh, sehingga kita bisa sambung dg Baginda Rosulillah Muhammad saw. Dan juga Agar para pembaca mendapat ibroh, sehingga semakin mengidolakan orang-orang Sholih, terutama dari kalangan keluarga Baginda Rosulillah Muhammad saw. yang sudah sangat jelas manfaat dunia-akhiratnya.

Sungguh Rumah beliau di Makkah sana tidak pernah sepi dari kunjungan para Tamu-tamu Alloh, baik dari kalangan orang awam maupun para Ulama Kaliber dan Umaro’ dari berbagai belahan dunia, baik sekedar bertamu, mengaji maupun meminta fatwa dan penguatan hati. Yang mana sekarang dilanjutkan oleh Kholifah beliau, Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliky Al-Hasani. حفظه الله ورعاه ومتعنا الله بطول حياته مع الصحة والعافية

يارب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالظفر… الفاتحة

-Muhibbukum, Jamaluddin Alawi.

Haul Abuya Ke-14 th.1439 H / 2018 M

“RAMADHAN, MENCARI JANDA-JANDA KOTA MAKKAH”

(Haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki – 14)

Luthfi Bashori

Barangkali saja ada pembaca yang salah persepsi saat membaca judul di atas, masak di bulan Ramadhan kok mencari para janda…?

Namun ibarat sebuah produk yang ingin laku dijual, maka jaman sekarang harus pandai-pandai mengemas iklan promo dengan hal-hal yang menarik perhatian. Ada iklan yang menggunakan kata-kata lucu, misalnya TANPA LOE KAGAK SERUU…! Atau kata-kata seram, misalnya OOOH SERAAAM, dan sebagainya.

Sebenarnya, judul di atas ada keterkaitan dengan figur Abuya Almaliki yang setiap datang bulan Ramadhan, beliau sangat memperhatikan kondisi para janda yang hidup di sekitar kota Makkah. Kebetulan salah satu tugas penulis pada priode-priode terakhir menjelang pulang kampung, adalah mendampingi Abuya Almaliki dalam urusan menyantuni para janda kota Makkah.

Penulis sering ditugaskan menulis nama-nama janda yang entah dari mana daftar itu beliau dapatkan.

Adapun nama-nama para janda yang pernah penulis catat itu jumlahnya puluhan. Nama-nama itu harus penulis catat di amplop-amplop, setelah itu Abuya mengeluarkan sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam amplop-amplop tersebut.

Seingat penulis, ada amplop yang berisi 500 Real, ada juga yang 1000 Real, dan ada yang lebih dari itu. Sepertinya Abuya Almaliki hafal jumlah anggota keluarga para janda yang namanya sudah terdaftar itu, sehingga beliau memberikan bantuan shadaqah di bulan Ramadhan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing janda kota Makkah.

Sebenarnya masih banyak kaum fuqara lainnya yang juga mendapat jatah pembagian shadaqah dari Abuya Almaliki, namun dalam artikel ini penulis cukupkan informasi tentang kedermawanan dan kepedulian Abuya Almaliki kepada para janda kota Makkah yang memang perlu untuk diperhatikan.

Penulis mengangkat tema ini dengan tujuan: udzkuruu mahaasina mautaakum (sebutkanlah kebaikan mayit kalian) dan barangkali saja suatu saat penulis dan para pembaca dapat meneruskan langkah baik ini, tanpa ada tendensi apapun selain niat beribadah kepada Allah.