Nama-Nama 313 Pasukan Perang Badar 

Aksi bela islam 313 akan menjadi aksi spektakuler setelah aksi 212 karna teringat ahlu badar yg berjuang di jalan Alloh dengan 313  pasukan yg menggetarkan musuh musuh islam,sejenak kita buka Al Qur,an surat Ali Imran surat ke 3 ayat 13 Keluarga ‘Imran (‘Āli `Imrān):13 – Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Alloh dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Alloh menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Maka suci Alloh dengan segala firmanmu dan aku adalah diantara salah satu hambamu yg percaya pada kebenaran Firmanmu berikut nama فى ذكرى بدر الكبري
Nama-Nama Para Pejuang Perang Badar adalah Sebagai berikut :
1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah  صلى الله عليه وسلم.

2. Abu Bakar as-Shiddiq r.a.

3. Umar bin al-Khattab r.a.

4. Utsman bin Affan r.a.

5. Ali bin Abu Tholib r.a.

6. Talhah bin ‘Ubaidillah r.a.

7. Bilal bin Rabbah r.a.

8. Hamzah bin Abdul Muttolib r.a.

9. Abdullah bin Jahsyi r.a.

10. Al-Zubair bin al-Awwam r.a.

11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim r.a.

12. Abdur Rahman bin ‘Auf r.a.

13. Abdullah bin Mas’ud r.a.

14. Sa’ad bin Abi Waqqas r.a.

15. Abu Kabsyah al-Faris r.a.

16. Anasah al-Habsyi r.a.

17. Zaid bin Harithah al-Kalbi r.a.

18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi r.a.

19. Abu Marthad al-Ghanawi r.a.

20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.

21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.

22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.

23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib r.a.

24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah r.a.

25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) r.a.

26. Salim (maula Abu Huzaifah) r.a.

27. Sinan bin Muhsin r.a.

28. ‘Ukasyah bin Muhsin r.a.

29. Sinan bin Abi Sinan r.a.

30. Abu Sinan bin Muhsin r.a.

31. Syuja’ bin Wahab r.a.

32. ‘Utbah bin Wahab r.a.

33. Yazid bin Ruqais r.a.

34. Muhriz bin Nadhlah r.a.

35. Rabi’ah bin Aksam r.a.

36. Thaqfu bin Amir r.a.

37. Malik bin Amir r.a.

38. Mudlij bin Amir r.a.

39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i r.a.

40. ‘Utbah bin Ghazwan r.a.

41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) r.a.

42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi r.a.

43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) r.a.

44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah r.a.

45. Umair bin Abi Waqqas r.a.

46. Al-Miqdad bin ‘Amru r.a.

47. Mas’ud bin Rabi’ah r.a.

48. Zus Syimalain Amru bin Amru r.a.

49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi r.a.

50. Amir bin Fuhairah r.a.

51. Suhaib bin Sinan r.a.

52. Abu Salamah bin Abdul Asad r.a.

53. Syammas bin Uthman r.a.

54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam r.a.

55. Ammar bin Yasir r.a.

56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i r.a.

57. Zaid bin al-Khattab r.a.

58. Amru bin Suraqah r.a.

59. Abdullah bin Suraqah r.a.

60. Sa’id bin Zaid bin Amru r.a.

61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) r.a.

62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi r.a.

63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli r.a.

64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli r.a.

65. Amir bin Rabi’ah r.a.

66. Amir bin al-Bukair r.a.

67. Aqil bin al-Bukair r.a.

68. Khalid bin al-Bukair r.a.

69. Iyas bin al-Bukair r.a.

70. Uthman bin Maz’un r.a.

71. Qudamah bin Maz’un r.a.

72. Abdullah bin Maz’un r.a.

73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un r.a.

74. Ma’mar bin al-Harith r.a.

75. Khunais bin Huzafah r.a.

76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm r.a.

77. Abdullah bin Makhramah r.a.

78. Abdullah bin Suhail bin Amru r.a.

79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah r.a.

80. Hatib bin Amru r.a.

81. Umair bin Auf r.a.

82. Sa’ad bin Khaulah r.a.

83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah r.a.

84. Amru bin al-Harith r.a.

85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah r.a.

86. Safwan bin Wahab r.a.

87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah r.a.

88. Sa’ad bin Muaz r.a.

89. Amru bin Muaz r.a.

90. Al-Harith bin Aus r.a.

91. Al-Harith bin Anas r.a.

92. Sa’ad bin Zaid bin Malik r.a.

93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi r.a.

94. ‘Ubbad bin Waqsyi r.a.

95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi r.a.

96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz r.a.

97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi r.a.

98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj r.a.

99. Salamah bin Aslam bin Harisy r.a.

100. Abul Haitham bin al-Tayyihan r.a.

101. ‘Ubaid bin Tayyihan r.a.

102. Abdullah bin Sahl r.a.

103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid r.a.

104. Ubaid bin Aus r.a.

105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd r.a.

106. Mu’attib bin ‘Ubaid r.a.

107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi r.a.

108. Mas’ud bin Sa’ad r.a.

109. Abu Absi Jabr bin Amru r.a.

110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi r.a.

111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah r.a.

112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail r.a.

113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid r.a.

114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar r.a.

115. Sahl bin Hunaif bin Wahib r.a.

116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir r.a.

117. Mubasyir bin Abdul Munzir r.a.

118. Rifa’ah bin Abdul Munzir r.a.

119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man r.a.

120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy r.a.

121. Rafi’ bin Anjadah r.a.

122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid r.a.

123. Tha’labah bin Hatib r.a.

124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah r.a.

125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi r.a.

126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi r.a.

127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi r.a.

128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi r.a.

129. Asim bin Adi al-Ba’lawi r.a.

130. Jubr bin ‘Atik r.a.

131. Malik bin Numailah al-Muzani r.a.

132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi r.a.

133. Abdullah bin Jubair r.a.

134. Asim bin Qais bin Thabit r.a.

135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man r.a.

136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man r.a.

137. Salim bin Amir bin Thabit r.a.

138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah r.a.

139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man r.a.

140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah r.a.

141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah r.a.

142. Sa’ad bin Khaithamah r.a.

143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah r.a.

144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) r.a.

145. Al-Harith bin Arfajah r.a.

146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair r.a.

147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru r.a.

148. Abdullah bin Rawahah r.a.

149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah r.a.

150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah r.a.

151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah r.a.

152. Subai bin Qais bin ‘Isyah r.a.

153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah r.a.

154. Abdullah bin Abbas r.a.

155. Yazid bin al-Harith bin Qais r.a.

156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah r.a.

157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah r.a.

158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah r.a.

159. Sufyan bin Bisyr bin Amru r.a.

160. Tamim bin Ya’ar bin Qais r.a.

161. Abdullah bin Umair r.a.

162. Zaid bin al-Marini bin Qais r.a.

163. Abdullah bin ‘Urfutah r.a.

164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais r.a.

165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai r.a.

166. Aus bin Khauli bin Abdullah r.a.

167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru r.a.

168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah r.a.

169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid r.a.

170. Amir bin Salamah r.a.

171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad r.a.

172. Amir bin al-Bukair r.a.

173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah r.a.

174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan r.a.

175. ‘Ubadah bin al-Somit r.a.

176. Aus bin al-Somit r.a.

177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah r.a.

178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus r.a.

179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah r.a.

180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam r.a.

181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam r.a.

182. Amru bin Iyas r.a.

183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru r.a.

184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy r.a.

185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah r.a.

186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah r.a.

187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid r.a.

188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah r.a.

189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais r.a.

190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah r.a.

191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan r.a.

192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus r.a.

193. Ka’ab bin Humar al-Juhani r.a.

194. Dhamrah bin Amru r.a.

195. Ziyad bin Amru r.a.

196. Basbas bin Amru r.a.

197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi r.a.

198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru r.a.

199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh r.a.

200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh r.a.

201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) r.a.

202. Abdullah bin Amru bin Haram r.a.

203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh r.a.

204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh r.a.

205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh r.a.

206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid r.a.

207. Hubaib bin Aswad r.a.

208. Thabit bin al-Jiz’i r.a.

209. Umair bin al-Harith bin Labdah r.a.

210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur r.a.

211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ r.a.

212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ r.a.

213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais r.a.

214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr r.a.

215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr r.a.

216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i r.a.

217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i r.a.

218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr r.a.

219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr r.a.

220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah r.a.

221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid r.a.

222. Sawad bin Razni bin Zaid r.a.

223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram r.a.

224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram r.a.

225. Abdullah bin Abdi Manaf r.a.

226. Jabir bin Abdullah bin Riab r.a.

227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man r.a.

228. An-Nu’man bin Yasar r.a.

229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir r.a.

230. Qutbah bin Amir bin Hadidah r.a.

231. Sulaim bin Amru bin Hadidah r.a.

232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) r.a.

233. Abbas bin Amir bin Adi r.a.

234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad r.a.

235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais r.a.

236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah r.a.

237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus r.a.

238. Qais bin Mihshan bin Khalid r.a.

239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid r.a.

240. Jubair bin Iyas bin Khalid r.a.

241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman r.a.

242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah r.a.

243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid r.a.

244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih r.a.

245. Al-Fakih bin Bisyr r.a.

246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah r.a.

247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah r.a.

248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah r.a.

249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah r.a.

250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan r.a.

251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan r.a.

252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan r.a.

253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah r.a.

254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan r.a.

255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid r.a.

256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir r.a.

257. Khalifah bin Adi bin Amru r.a.

258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan r.a.

259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari r.a.

260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man r.a.

261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid r.a.

262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza r.a.

263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru r.a.

264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani r.a.

265. Mas’ud bin Aus bin Zaid r.a.

266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid r.a.

267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid r.a.

268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah r.a.

269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah r.a.

270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah r.a.

271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah r.a.

272. Abdullah bin Qais bin Khalid r.a.

273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani r.a.

274. Ishmah al-Asyja’i r.a.

275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi r.a.

276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man r.a.

277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan r.a.

278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru r.a.

279. Ubai bin Ka’ab bin Qais r.a.

280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais r.a.

281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram r.a.

282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit r.a.

283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl r.a.

284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit r.a.

285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith r.a.

286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi r.a.

287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik r.a.

288. Abu Salit bin Usairah bin Amru r.a.

289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik r.a.

290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid r.a.

291. Muhriz bin Amir bin Malik r.a.

292. Sawad bin Ghaziyyah r.a.

293. Abu Zaid Qais bin Sakan r.a.

294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim r.a.

295. Sulaim bin Milhan r.a.

296. Haram bin Milhan r.a.

297. Qais bin Abi Sha’sha’ah r.a.

298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru r.a.

299. ‘Ishmah al-Asadi r.a.

300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik r.a.

301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah r.a.

302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah r.a.

303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud r.a.

304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru r.a.

305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah r.a.

306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud r.a.

307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal r.a.

308. Ka’ab bin Zaid bin Qais r.a.

309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi r.a.

310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan r.a.

311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah r.a.

312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj r.a.

313. Oleh bin Syuqrat r.a. (khadam Nabi صلى الله عليه وسلم.)
Ya Allah, himpunkanlah kami bersama mereka di akhirat kelak. Aameen. nama ahlil badar sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s